نظری به سوی ما کن...

محرم شروع شد و کسانی که این وبلاگو دنبال می کنن، میدونن که چه قدر سرم شلوغ هستش این موقع ها. چه قدر خوبه. خدایا واقعا شکر.

هیچی لذت بخش تر از این نیست که بری تو مجلس امام حسین بشینی و مداح بگه که آقا جان، میدونم که گناه کارم، اما بازم اومدم به درگاهت....

چه قدر خوبه که کنه باشیم تو این زمینه. خفت امام حسینو بچسبیمو ولشم نکنیم!

خدایا ! خاضعانه و صمیمانه ازت می خوام به همه توفیق نوکری امام حسین رو تا دم مرگشون بدی. به من حقیر و بی چیزم بدی. خدایا غرور رو یه وقت سراغ ماها نیاری؟ نوکرتم به مولا !

خیلی نوکرتم آقا جان.

/ 0 نظر / 2 بازدید