بگو بگو...

شکن شکن، که شیارت کنم شکن، که شیارت کنم ز شرح شاهد و شور آی

شکن شکن، که شرارت کنم شکن، که شرارت کنم ز شمس شاهد و شور آی

بیا بیا، که نگارت شوم بیا، که نگارت شوم به طرفه سایم و تن وای

بیا بیا، به زیارت شوم بیا، به زیارت شوم چو خسته پایم وای

ببین ببین، که فغانت کنم ببین، که فغانت کنم ز غم بچینم لب وای

ببین ببین، که نشانت کنم ببین، که نشانت کنم ز فتنه و کینم وای

/ 0 نظر / 2 بازدید