بچه مثبت شیطون
انتظار

خیلی دنبالش گشتم چند شب بود که چشم انتظارش می شستم اما نمی دونم چرا نمیومد خیلی دلم گرفته بود اخه با هم قرار گذاشته بودیم که سر یه ساعت مشخص پیشش بریم و تنهاش نذاریم اما نمی دونم چرا نمیومد شایدم من نمی دیدمش . توی اون دامن سیاه فقط چند تا نقطه روشن معلوم بودن . یکیشون داشت چشمک می زد . بیشتر دقیق شدم تا مطمئن شم اشتباه نمی کنم . اما نه اشتباه نمی کردم داشت چشمک می زد... ازم پرسید اون شب فهمیدی چقدر برات چشمک زدم؟ چرا جوابمو ندادی؟ تازه فهمیدم که اونم مثل من منتظر بوده اما پیداش نکرده... لا اقل خیالم راحت  شده بود که به قولش وفادار.. بی حوصله بودم کلافه از این که چرا نمی بینمش تو فکرام غرق بودم که توی اون سیاهی چشمم به یه اشنا افتاد درست می دیدم؟ خودش بود؟ اره ! خودش بود بالاخره اومد ! چقدر خوشحال شدم. از خوشحالی نمی دونستم چی کار کنم. 12 تا نقطه روشن دیدم. اما هیچ کدوم چشمک نمی زدن. خوب چشمامو باز کردم اما نه! ثابت و بدون شیطنت به من چشم دوخته بودن... خیلی وقته که منتظرم... منتظر یه نقطه روشن...یه شیطنت کوچولو.... منتظر اونی که چشم انتظارم باشه... اونی که با یه چشمک کوچیک وجودشو، بهم ثابت کنه... بهم بگه که هست... بگه که وفادار... اما.. اره حسته شد... الان همدم ام فقط اونه... همونی که وقتی به انتظار دیدنش نشسته بودم عشقمو پیدا کردم.. هر شب با ناز  و عشوه میاد... با غرور میاد... روشن میاد... اما حالا من خاموشم... نمی دونه تاخیر  و بد قولی اون بود که خسته اش کرد... هیچ وقت نفهمید که چرا به جای دو جفت چشم مشتاق، فقط دو تا چشم گریون نگاش می کنه... هیچ وقت نفهمید که ما برای اینکه اون تنها نباشه به انتظارش می شستیم تا بیاد و ما رو ببینه.... نفهمید که من برای تنها نبودن اون تنها شدم...  کاش بد قولی نمی کرد... کاش منم چشمک  زده بودم... کاش بهش اطمینان می دادم که منم هستم.... انتظار بیهوده... خسته شده بود.... درخت مجنون جلوی پنجره  هر شب  صورت خیسمو می بینه ... می دونه که هنوزم منتظرم .... اما نه  فقط برای دیدن ماه.... نه برای اثبات یه بازیه بچگانه... این دفعه برای دیدن اون ستاره چشمک زن... اره خسته شده بود...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید