بچه مثبت شیطون
تمام...

کی ميخوام آدم بشم من نميدونم...
آخه چرا انقدر عجولی پسر؟چراا؟ چرا با اينک اين همه بدبختی کشيدی از زود قضاوت کردنات باز همون کارو تکرار ميکنی؟ چرا آخه...
امروز خيلی چيزا رو واسه اولين بار فهميدم يا واسه اولين بار انجام دادم..واسه اولين بار فهميدم که حتی به درد دوستی هم نميخورم..اينو خدايی تازه فهميدم..آخه هميشه دورو ورم پر از دوستای خوب بودن..فکرشو هيچ وقت نميکردم.اما امروز اينو فهميدم..امروز واسه اولين بار پشت تلفن گريه کردم..واسه اولين بار پشت تلفن ضجه زدم..واسه اولين بار دهنی تلفن به جای اينکه جلو دهنم باشه بالای سرم بود..امروز واسه اولين بار رفتم تو باغمون تا گريه کنم..تا خالی شم..امروز فهميدم لياقت هيچ چی رو ندارم.هيچی رو..هيچی..
خواستم با تصميم يه خورده ضربه یی که قراربود بهم وارد شه رو کمتر کنم..بد تر شد که هيچ.....کاش اين تصميمو نميگرفتم..کاش اصلا فکر نميکردم..يه بار خواستيم با عقلی که نداريم تصميم بگيريم که ريد به شخصيتمون رفت..
نمی خوام اينجا واستون گريه زاری راه بندازم..و اصلانم نميخوام احساسی بنويسم که گريه شما رو در بيارم..هدفم از نوشتن اين چند خط فقط يه چيز بود:

ميدونم که نياز به معذرت خواهی من نداری..اما ميخوام بگم معذرت ميخوام..شرمندم.ديگم مزاحمت نميشم تا قَسَمِت نشکنه..ولی ازت يه خواهشی دارم..فراموشم نکن.به عنوان کسی که هر از چند گاهی يه تلنگر بهت ميزد اقلا منو تو خاطرت داشته باش....................
بدون که دوست داشتم و دارم..هميشم دارم...اميدوارمم تمام مشکلاتت حل شه..خوب خوب شی...کاش نميرفتی هيچ وقت پارک تا اينجوری شه..کاش انقدر زود قضاوت نميکردم......................

الان آهنگ Conquest of Paradise داره صداش از اسپيکرم در مياد....خيلی خرابم..خيلی...
ديروز بعد از ۱۶ سال مادرم يه چيز در مورد وقتی که ده روزه بومو واسه اولين بار حموم رفتم بهم گفت..نميدنم اينو به حساب خوش قدميم بذارم.به حساب خوش بختيم بذارم..به حساب اينکه خدا خيلی منو دوست داره بذارم..اگه اينا باشه پس چرا خدا انقدر داره اذيتم ميکنه..خيلی ديروز به خودم مغرور شدم که همچين سعادتی داشم..دنيا نيمده يه خانواده رو خوشحال کردم..اما خدا الان داره همش ناراحتم ميکنه..چرا آخه..خداياااااااا..ولم کن..هنوز سه چهار روز نشد که ازت خواهش کردم بيخيال من شو..بابا ۷ ميليارد آدم تو اين دنيا هستن..يکی ديگه..چرا من اخه..........

تازه يادم رفت بهش بگم چرا اون آفا رو واسش گذاشتم..انقدر قاطی کرده بودم..کاش يادم نميرفت..شايد اينجوری نميشد....آی تف به شانس ماااااااااااااااااااااااااااااااااا.......

بس کنم ديگه..ازت باز يه خواهش ديگه دارم و اينکه اقلا بيخيال نت نشو..ارزش نداره به خاطر کسی که انقدر بهت بد کرد قيد نتم بزنی..ارزش ندارم..بيا با دوستات خوش باش....بيخيال..............

خوشبخت باشی


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید