بچه مثبت شیطون
آمدم!

...
اون موقع که تازه بلاگ نويسی رو شروع کردم انقدر آپ نميکردم!! البته..با اين کارم می خوام ثابت کنم آدم بسيار خوش قولی هستم!! يه بارم بذارين مردم فکر کنن عرفان خوشقولم!..چيزی ميشه مگه؟!...الان آقای ابی با صدای زياد داره می خونه! واسه همينم تمرکر ندارم!اگه چرت نوشتم يه وقت نذارين به حساب بی سواديم!!
هنوزم ميشه قربانی اين وحشت منحوس نشد!! هنوزم ميشه تسليمه شبو اسير کابوس نشد..ميشه باز سنگر از ترانه ساختو..به قرق سر نسپرد..هنوزم ميشه عاشق شدو از ستاره مايوس نشد!!...
چيزی به ذهنه زيبام خطور نميکنه واسه نوشتن!
بانوی موسيقيو گل..اسطوره ی عاشق شدن..تا من دوباره من بشم...!!
با صدای ابی حال ميکنم فطير...صداش مامانه!! در همين مورد يه روز مستاجرمون مياد خونمون در ميزنه! ميرم دمه در ميگه ازتون خواهش ميکنم!! آهنگ می ذارين بذارين..ولی تو رو خدا ابی نذارين انقدر..حالمون به هم خورد!.منم نامردی نکردم گفتم چشم!! اون روز تا شب انواع و اقسام آهنگای داريوشو گذاشتمفکر کنم هر چی فحش تو عالم بود نثارم شد اون روز!!
چيزی بگو..اما نگو ..قصه ی ما به سر رسيد..نگو که خورشيدک من..چادر شب به سر کشيد!!...
اصولا کرم زياد دارم!خيلی هم کرم دارم! يه دبير جغرافيا داشتيم امسال که به شخصه گريشو در آوردم! جلسه ای به جونه مادرم يادم نمياد که اخراج نشده باشم از کلاسش!(غير از جلسه ی اول!) يه روز زنگ اول از کلاس شيمی اخراج شدم و ناظمه مونم گفت فردا بايد با بابات بيای! منم گفتم چشم! زنگ بعدش جغرافيا داشتيم! آقا ما هر کاری کرديم که کرم نريزيم تو کلاس نشد! آخر وقتی داشتم صدای مرغ در می آورم!(صدای خروس بلد نبودم!!) دبير منو ديد گفت برو بيرون بی شعور گفتم جونه دبير بی خيال شو..من برم بيرون پدرمو از چاه در ميارن!در هر صورت انقدر التماس کردم که گفت پس بيا جلو بشين! منم رفتم جلو..درست رفتم کنار ميزش..از اونجا که چيز سالم تو کلاسمون نبود پايه ی ميز معلمام مشکل دار بود! يه چند دقه ای نشستم ديدم واقعا نميتونم کرم نريزم!! اين بود که پايه ی ميزو يواشکی کج کردم تاجايی که با يه تکون کاملا ميشکست! آقا جاتون خالی!!اين معلمه قدشم کوتاه بود و هميشه بالای ميز مينشست!درسش تموم شد خواست بشينه رو ميز..من سريع گفتم دبير رو ميز بده! صندلی پس واسه چی اختراع شده! گفت تو ديگه خفه شو بی ادب! منم گفتم چشم! آقا نشست رو ميز!جاتون خالی!!چنان با نشيمنگاه! خورد زمين که گفتم هيچی! لگنش صد درصد شکست..هيچی ديگه اون روز بازم دفتری شديم و واسه دو روزم از مدرسه اخراج شديم هر چند دبيرم پايان ترم جبران کرد.ولی خدايی خيلی اذيتش کردم...
هر چند اين نمونه ی کوچکی از کرمام بود ولی خب!مشت نمونه ی خروار است!!بازم اگه خواستين از اين جور اتفاقا تعريف کنم بگين!خجالت نکشين!!
روی اعصابش تابلو زده بود که: در صورت گل کوچک بازی کردن در اين مکان، توپ شما پنچر خواهد شد!!
 (invisible-kid)
نمی دونم چرا انقدر قاطيم!خواستيم بريم کلاس زبان چه کلاسی ار آب در اومد!همه پيش دانشگاهين! اقلا دخترم توشون نيست دلمون به يه چيزش خوش باشه!!(به جونه خودم شوخی کردم!!)تو کلاس فيزيک خوابم برد! تو کلاس رياضی خواستم آب بخورم خندم گرفت همه ريخت رو سر دبير* بدبخت!! به جونه خودم خودم وقتی به شاسکول بازيام فکر می کنم خندم ميگيره! چه برسه به شما!
(*=يه توضيح بدم که منظورم از دبير نويسنده نيست!!!)
يه چيز ميخوام بگم که مطمئنا بعدش ميگين اين پسره خله!اما به خدا خل نيستم!!يه مصيبت دارم و اونم اينه که بعضی اوقات خندم ميگيره!! مشکل به همينم ختم نميشه! خندم بگيره ديگه هيچ کاری نميتونم بکنم!تو خيابون مثلا دارم راه ميرم يه دفعه ميزنم زير خنده!! الکی مجبوريم يه فيلم بازی کنيم که به يه دليلی خنديديم!!يا مادرم داره با هام دعوا ميفته من يه دفعه خندم ميگيره! هر چند بگم که اينا رو همه از پدر گرامی به ارث بردم!حرف جدی نميشه باپدره زد!!به جونه خودم پدر دارم توپ!!با هيچکی مثله پدرم رفيق نيستم!من کارای پدرمو به مادره لو نميدم!! در عوض اونم هوای منو داره
 فقط يه چيز نگرانم ميکنه واونم اينه که پدر بيچاره زن ذليله!! در واقع اين يعنی که بنده ی حقيرم به همين بلا قرار دچار شم!! البته اين موضوع از افتخارات خانواده ی ماست! در ضمن ميدونين چيه؟ به يه نتيجه ی مهم رسيدم در مورد کسايی که زن ذليلن..افرادی زن ذليل ميشن که عاشق زنشون باشن..جدی دارم ميکم..وقتی مردی عاشق زنش باشه هيچی نميتونه بهش بگه..در واقع در برابرش فلجه..(و البته زن هم عاشق مردشه)ولی زنا خيلی ببخشيد ظرفيت ندارن!وقتی ميبينن مردشون هر کاری می خوان ميکنه فکر ميکنن واقعا مرد بدون اون هيچی نيست و فکر ميکنه هر کار دلش بخواد ميتونه بکنه! و در اين جا زن ذليلی به وجود مياد!! اما زنای گرامی!بدونين و آگاه باشين که مرد اگه بخواد هر کاری ميتونه بکنه! حالا که نميکنه شما خواهشن پررو نشين(جای خانومه ميلانی خاليه به خدا!!) به جونه خودم غلط کردم!!نفهمی کردم!(اين هم از نشانه هايی که قرار زن دليل شم!!)..اميد وارم به کسی بر نخورده باشه..فقط خواستم بنويسم!
خيلی شيوامو دوست دارمديدم همه اسمه کسايی که دوسشون دارنو ميگن گفتم ضايس من نگم!ميگن طرف نديد بديده!در هر صورت اميد وارم هميشه تو زندگيش موفق باشه اين خانومه عشقمون!و هميشم با عشق زندگی کنه..حالا با هر کسی..مهم اينه که عاشق باشه..........
اين ابی هم ما رو خفه کرد!!شعر اين دفعم مينويسم از يه آقای خوب!مطمئنم که نميدونين کيه!البته همين اواخرم يه آهنگ ازش گذاشتم! ولی خدايی آهنگشو که واستون گذاشتم تو نت گوش کنين! حال ميکنين! اسمه آهنگم طعم مستيه!(والا من هنوز طعمشو نچشيدم!)..راستی يادم رفت اينو تقديم کنم! خب.اين شعرو آهنگو تقديم ميکنم به تک ماه آسمون دلم!! و همچنين عزيزانی که افتخاری مطالبمو می خونن! ..تا نگارش بعدی....
<-- آرزومو..ديدنه..چشمای تو..حتی تو خواب...ديدم اون نرگس مستو..يه شبی مثل سراب...مست و مدهوش شدنم..ديدنه چشمای قشنگت..يادم آرد..دوره ی کودکيو و عهد شبا...تو قشنگی..تو لطيفی..تو چه پاکی..تو همون برگ گلی..اما چه فايده..گذرا..مثل شهاب.. -->


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید