بچه مثبت شیطون
 

ای کاش...
ساعت حدود دوازده شب بود و من داشتم با نور چراغ مطالعه درس ميخوندم.اونم درسی که خوندنش به اندازه ی تمام عمر آدم طول می کشه و يه حواسی ميخواد که اصلا نبايد پرت بشه...توی کتابا غرق شده بودم که يه دفعه چشم افتاد به چراغ مطالعه و ديدم چند تا حشره ی کوچيک و سبز رنگ دارن دور نور چراغ می چرخن و از شوق اون نور بزرگ تو دل تاريکی هی ميخورن به هم.انگار داشتن دور نور طواف می کردن.مثل اين بود که دور يه معبود خيالی که حالا به واقعيت پيوسته می گردن.تو اون لحظه می شد از خوشی های اونا يه کمی دزديد و توی اون تاريکی بدون هيچ دغدغه ای خنديد.
اما هنوز چيزی از او خوشی نگذشته بود که يه دفعه يه اتفاقی افتاد.يکی از اون حشره ها افتاد پايين چراغ.اول فکر کردم اينم يه جور بازيه، اما چيزی نگذشت اون يکی هم افتادو دوباره يکی ديگه و يکی ديگه...
هيچ کس نبود که چراغ رو طواف کنه...حشره ها مرده بودند، اما تنها حس خوبی که وجود داشت اين بود که به هدفشون رسيده بودند و اون وقت بر باد رفتند ...
ای کاش...
حالا دارم به اين فکر می کنم که ای کاش منم مثل اون حشره ها بودم، ای کاش...

راستي؛ اولا از همه ی شما ممنونم و ثانيا اينکه چون موقع امتحان ها هست من کمتر ميتونم بهتون سر بزنم..منو ببخشين.حق يارتون!


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید