بچه مثبت شیطون
 

زمين مادر آدمی است...
خداوند به جبرئيل فرمود:به کهکشان برو و مشتی خاک بر گير و بيا.می خواهم آدم رو بيافرينم!
جبرئيل رفت و همه ی کهکشانو گشت.اما خاکی پيدا نکرد.هيچ کس به او خاک نداد.نه ناهيد که عروس آسمون بود و نه بهرام،جنگاور چرخ،نه عطارد که منشی افلاک بود و نه مشتری قاضی نه کرسی فلکي،و نه کيوان مرزبان دير هفتم.هيچ يک به جبرئيل کمک نکردن.
جبرئيل دست خالی و شرمنده نزد خدا برگشت.خدا گفت:به زمين برو که در اين کهکشان او از همه بخشنده تر ست.
جبرئيل نزد زمين آمد.زمين به او گفت:هر قدر خاک می خواهی بردار.من اين آفريده رو دوست دارم.آفريده يی که اسمش زمينه...
جبرئيل مشت مشت خاک برگرفت و نزد خدا برد. و هر مشتی آدمی شد.
خدا گفت:درود بر زمين که مادر آدم است.
و اين گونه بود که هر آدمی که آفريده شد،نزد مادرش زمين بازگشت.و زمين آبش داد.و زمين نانش داد.زمين پناهش داد.زمين همه چيزش داد.و آن هنگام که آدمی روحش رو به خدا ميداد جز مادرش زمين هيچ کس او را نمی خواست...زمين مادر است و مادر عاشق،زمين مادر است و مادر مهربان،زمين مادر است و مادر شکيباست.زمين مادر است و مادر گاهی بی قرار نيز می شود.
خدايا!مارو ببخش و بيامرز و به مادرمان زمين آرام و قرار بده تا کودکش را کمتر بيازارد....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید