بچه مثبت شیطون
 

برای ياکريم های عاشق...

يک حرم و چهار گنبد در کنار هم...
و يا کريم ها.هر روز انگار به نوبت روی هر يک می نشستند.همان يا کريم ها که روزگاری بر دوش ها شما می نشستند و از دست هايتان دونه می خوردند و از چاه خانه هايتان آب می نوشيدند؛همان ها  که بر بقعه ای حرم می نشستند ،از دست زائران سير ميشند و از حوض حرم سيراب...
آنها به عادت کرامت شما عادت کرده بودند،حتی اسم خودشونم مديون شما بودند که اگر مهمان کرامت شما نبودند يا کريم شناخته نمی شدند...
اما هفتاد و هشت سال پيش (اميد وارم درست باش) اونا که چشم ديدن معاشقه ی ياکريم ها با شما رو نداشتند ،بقعه ها رو ويران کردند... ضريح ها شکست،شيشه ها شکست و ستون ها فرو ريخت.زائران ديدند و فرو خوردند و گريستند...
اما هيچ کس شکستن دل ياکريم ها رو نديد و نپرسيد که ياکريم های حرم از اين پس در کجا سير و سيراب می شوند....

                                              *********************
از تاخيرم معذرت می خوام و از همه ی شما که منو شرمنده کردين ممنونم...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید