بچه مثبت شیطون
 

سلام دوستان...امروز يه نوشته یی خوندم که منو شديداْ به فکری عميق فرو برد! اميد وارم که شمام بخونين و اگه خواستين فکرم در موردش کنين!!

                                             ***********************

 فرشته ی يک کودک... 
 کودکی که آماده ی تولد بود ،نزد خدا رفت و از او پرسيد :ميگويند شما فردا منو به زمين ميفرستيد؛ اما من به اين کوچيکی و بدون هيچ کمکی چگونه ميتوانم برای زندگی به آنجا بروم؟
خداوند پاسخ داد:از ميان تعداد زيادی از فرشتگان ، من يکی رو برای تو در نظر گرفته ام.او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد.
اما کودک هنوز مطمئن نبود که می خواهد برود يا نه.                                                                      
-اما اينجا در بهشت من هيچ کاری جز خنديدن و آوازخوندن ندارم و اينها برای شادی من کافی              هستند. خداوند لبخندی زد وگفت:فرشته ی تو برايت آواز می خواند ،و هر روز به تو لبخند ميزند.تو عشق او را احساس خواهی و شاد خواهی بود....  کودک ادامه داد:من چه طور ميتوانم بفهمم مردم چه می گويند وقتی زبان آنها را نميدانم؟ خداوند او را نوازش کرد و گفت:فرشته ی تو زيبا ترين و شيرين ترين واژهايی را که ممکن است بشنوی در گوش تو زمزمه ميکند و با دقت و صبوری به تو ياد خواهد داد که چگونه صحبت کنی...  کودک با ناراحتی گفت:اما وقتی می خواهم  با شما صحبت کنم چه کنم؟خداوند گفت:فرشته ات دستهايت را در کنار هم قرار خواهد داد و به تو ياد ميدهد که چگونه دعا کنی.

کودک سرش را برگرداند و پرسيد:شنيده ام که در زمين آدم های بدی هم زندگی ميکنند.چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟
-فرشته ات از تو محافظت خواهد کرد،حتی اگر به قيمت جانش تمام شود.کودک با ناراحتی ادامه داد :اما من هميشه به اين دليل که ديگر نمی توانم شما را ببينم ناراحت خواهم بود. خداوند لبخند زد و گفت:فرشته ات هميشه درباره ی من با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه بازگشت نزد من را خواهد آموخت؛اگر چه من هميشه در کنار تو خواهم بود.

در آن هنگام بهشت آرام بود اما صداهايی از زمين شنيده ميشد.کودک ميدانست که بايد به زودی سفرش را آغاز کند.او به آرامی يک سوال ديگر از خدا پرسيد:خدايا! اگر من بايد همين الان بروم ، لطفاً نام فرشته ام را به من بگوييد .
خداوند شانه ی او را نوازش کرد و پاسخ داد :نام فرشته ات اهميتی ندارد،به راحتی می توانی او را مادر صدا کنی.  

                   


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید