بچه مثبت شیطون
 

سلام.از اين همه لطفه شما ممنونم...

                                                       *******************
بلند بلند ميخندی

اشکامو که پاک ميکنم ميبينم روبه رو نشستی.به من لبخند ميزنی.تو دلم ميگم اين چقدر دلش خوشه.تو اين شلوغی که همه دارن گريه ميکنن خنده از لبش نميره که اشک بشه تو چشماش.شيطنت از چشاش برق ميزنه.انقدر نگام ميکنی که منو هم به خنده می ندازی.هيچ وقت نمی خوای دست از مسخره بازی برداری؟!از جام بلند ميشم.آخ آخ... سرم خورد به تيزی پنجره. بلند ميخندی و مسخرم ميکنی!
ميگم ساکت باش زشته.آخه اينجا جای اين حرفا نيست.دنبالم راه ميافتی که چی؟!و تو ميخندی...بلند بلند...اصلاْ نگران نگاهای خشن ديگران نيستی.با خيال راحت برام جوک تعريف ميکنی.خاله خانومو با اون مدل بينی اش مسخره ميکنی! و دنبال من راه ميافتی اتاق به اتاق.نميدونم چرا دلم نمياد شاديت رو خراب کنم.ای کاش ميتونستم سرت داد بزنم که بسه ديگه.زشته!ولی خودمم دوست دارم پا به پات بخندمو مسخره بازی در بيارم!!

صدای ضبط قطع ميشه.با صدای پريدن دکمه ی play  انگار برق منو گرفت.به قيافت نگاه ميکنم.هنوز روبه روم نشستی و به من لبخند ميزنی و من به خاطر ميارم که صبح چقدر به خاکی که تو رو در آغوش گرفت حسوديم شد!...
                                                         ************
قدر همو بدونيد ای عاشقا ...

 


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید