بچه مثبت شیطون
 

امروز واسه يه بارم که شده می خوام با خدا جونم حرف بزنم....

خدا جون درسته من بنده بدتم ولی بازم خيلی با من مهربونی. چون اون موقع که منو داشتی ميساختی يه دونه قلب دادی (هر چند کوچيک)که با اون عاشق خيلی از خوبی ها شدم...

خدا جون من خيلی تو رو دوست دارم چون به من دوستای خوبی دادی که خيلی  خيلی خوبن....

خدای عزيزم راستی تو چه طوری می تونی منو انقدر دوست داشته باشی که به من عقل دادی...چون به خيلی ها ندادی يا لا اقل کمتر از من دادی...

خدای خوبم تو خيلی خوبی چون بارونو واسه من درست کردی تا گل سرخ تو باغچه مون خشک نشه..

خدای خوبم چرا تو انقدر با من خوبی؟من که اين همه ناراحتت ميکنم...من که با تو خوب نيستم...پس چون با اين همه بدی ها ی من بازم منو دوست داری خيلی خوبی....

خدا جون خيلی ميخامت چون اون قلبمو با بهترين وسايلت ساختی. اخه من عاشقه خوبيهاييم که اصلاْ تحويلم نميگيرن ولی من بازم دوسشون دارم...

خدای بزرگم فکر کنم منو خيلی از بقيه بيشتر دوست داري,چون من با اين کوچيکيم انقدر اذيتت ميکنم ولی تو با اون جلالت بازم با من مهربونی...

خدای خوبم من موندم که چه طوری پيشت بيام...چون خيلی بدی کردم.ولی ميدونم تو انقدر منو دوست داری که پيش ديگران شرمندم نميکنی و يواشکی منو تو جهنم ميندازی تا کسی نبينه...

خدا جون سرتو درد نميارم فقط يه سوال دارم.خدا جون من چه طوری ميتونم تا آخر عمر عاشق بمونم؟اگه خواستی به اين بنده ی بدت که خيلی دوسش داری جوابتو به آدرس زير بفرست...    erfan2000volt@yahoo.com

اميد وارم خدا جوابمو يه روز بده...شمام واسم دعا کنين...البته که خدا منو از شما بيشتر دوست داره...
به اميد اون روز....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید